Nesieme záväzok našim klientom Pomáhať …..

Potrebujete pomôcť so svojou právnou záležitosťou a zároveň hľadáte osobný prístup skúseného advokáta, efektívne riešenia a aktívnu komunikáciu?

ZVONČEKOVÁ & PARTNERS, s.r.o. Miletičova 16, Bratislava 821 09, Slovenská republika

Ste na tom správnom mieste ......

Advokátska kancelária ZVONČEKOVÁ & PARTNERS, s.r.o. je založená v zmysle zákona o advokácii č. 586/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Naša Advokátska kancelária ZVONČEKOVÁ & PARTNERS, s.r.o. vznikla ako právny nástupca advokátskej kancelárie advokátky JUDr. Zuzany Zvončekovej, ktorá úspešne pôsobí na trhu právnych služieb už od roku 2006. 

Pre klienta sa vždy snažíme byť spoľahlivým partnerom, od začiatku sa snažíme budovať vzťah založený na dôvere. Klientovi venujeme náš čas a pozorne načúvame jeho požiadavkám tak, aby naše dlhoročné skúsenosti boli pozitívne zúročené v jeho prospech. Svedomito a s odbornou starostlivosťou posudzujeme právne záležitosti každého jedného klienta tak, aby sme pre klienta našli to najoptimálnejšie riešenie. 

Úzko spolupracujeme aj s inými advokátskymi kanceláriami, doma aj v zahraničí a v prípade potreby aj s inými odbornými profesiami, ako sú daňoví poradcovia, znalci, prekladatelia a notári. Našim cieľom je spokojnosť našich klientov.

viac ako 15 ročné skúsenosti
Osobný prístup
PROFESIONALITA

Zmenky

AK ZVONČEKOVÁ & PARTNERS s.r.o. poskytuje svojim klientom komplexný právny servis týkajúci sa riešenia právnych vzťahov vyplývajúcich zo zmenky.

Obchodné spoločnosti

AK ZVONČEKOVÁ & PARTNERS s.r.o. poskytuje komplexný právny servis súvisiaci so založením obchodných spoločností a s tým spojeným zabezpečením ostatných právnych úkonov (živnostenský register, daňový úrad, obchodný register a pod.).

Súdne konania

AK ZVONČEKOVÁ & PARTNERS s.r.o. zastupuje svojich klientov v súdnych konaniach pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, ako aj v konaniach vedených pred rozhodcovskými súdmi.

Správne právo

AK ZVONČEKOVÁ & PARTNERS s.r.o. má bohaté skúsenosti s riešením právnych prípadov svojich klientov v pôsobnosti predpisov správneho práva.

Nehnuteľnosti

AK ZVONČEKOVÁ & PARTNERS s.r.o. poskytuje svojim klientom komplexný servis týkajúci sa nakladania s nehnuteľnosťami.

Rodinné právo

AK ZVONČEKOVÁ & PARTNERS s.r.o. má bohaté skúsenosti s riešením rodinných prípadov svojich klientov.

Due diligence

AK ZVONČEKOVÁ & PARTNERS s.r.o. Vám je k dispozícii v oblasti poskytovania právnych služieb týkajúcich sa tzv. due diligence (hĺbková previerka podniku v súvislosti s potenciálnou obchodnou transakciou akou môže byť napríklad kúpa akcií podniku, kúpa a následný prevod obchodného podielu alebo poskytnutie úveru zo strany banky a pod.)

Contract

Stavebné konanie

AK ZVONČEKOVÁ & PARTNERS s.r.o. má bohaté skúsenosti s riešením práv našich klientov v stavebnom konaní.

NAŠE ZÁSADY:

Aktívny prístup

U nás sa Vám nestane, že by sme Vašu právnu vec neriešili v čas a priebežne Vás neinformovali o stave jej vybavenia

Profesionalita

Pri výkone advokácie postupujeme s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že konáme čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využívame všetky právne prostriedky a uplatňujeme v záujme nášho klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považujeme za prospešné

Diskrétnosť

Zachovávame mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvieme pri výkone nášho povolania