DYNAMICKÉ PORADENSTVO

 SkÚSENOSTI

EFEKTÍVNE RIEŠENIA PRE VÁS
Rokov odborných skúseností
0
Pobočky
0
Spokojných klientov
0

Súdne konania

Zastupujeme našich klientov v súdnych konaniach pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, ako aj v konaniach vedených pred rozhodcovskými súdmi. Klientom poskytujeme plnú elektronickú komunikáciu so súdmi.

Duševné vlastníctvo

Spracujeme dokumentáciu potrebnú k ochrane vynálezu, literárneho, umeleckého diela, priemyselného dizajnu, obchodnej značky, webovej stránky, know-how a pod. Poskytujeme komplexné elektronické služby spojené s registráciou ochranných známok, s tvorbou rešeršov a monitoringu ochranných známok.

Pracovné právo

Od vypracovania základných typov zmlúv v zmysle Zákonníka práce, Vám zároveň zabezpečíme komplexné vypracovania interných predpisov, ako je Pracovný poriadok, Mzdový poriadok, Disciplinárny poriadok a zastúpime Vás pred Inšpektorátom práce SR.

Správa pohľadávok

V prípade, že evidujete nezaplatené faktúry, obráťte sa na nás, pripravíme Vám súvisiacu právnu dokumentáciu, zastúpime pri rokovaní s dlžníkom, vypracujeme Uznanie záväzku dlžníka, Splátkový kalendár, podáme návrh na vydanie Platobného rozkazu a zastúpime Vás v exekučnom, prípadne v konkurznom konaní proti Vášmu dlžníkovi.

Due diligence

Venujeme sa poskytovaniu právnych služieb týkajúcich hĺbkovej previerky podniku v súvislosti s potenciálnou obchodnou transakciou akou môže byť napríklad kúpa akcií podniku, kúpa a následný prevod obchodného podielu alebo poskytnutie úveru.

Contract

Podnikanie

Neviete sa rozhodnúť medzi vhodnou formou podnikania? Medzi živnosťou, obchodnou spoločnosťou alebo občianskym združením? Váš plánovaný, resp. existujúci business plán, existujúce výkazy, obraty či plánované projekty pretestujeme a odporučíme pre Vás to najvhodnejšie riešenie.