PrÁVNE SLUŽBY

Klientmi našej kancelárie sú domáce a zahraničné fyzické a právnické osoby, ktorým poskytujeme kvalifikovaný právny servis vo vybraných oblastiach práva. S klientmi komunikujeme v anglickom a nemeckom jazyku, a to ústne či  písomne. 

Nehnuteľnosti

AK ZVONČEKOVÁ & PARTNERS s.r.o. poskytuje svojim klientom komplexný servis týkajúci sa nakladania s nehnuteľnosťami. Developerom vypracovávame komplexné riešenia zmluvných rámcov (ako napr. zmluva o budúcej zmluve, rezervačná zmluva, kúpna zmluva, darovacia zmluva či akýkoľvek iný zmluvný typ týkajúci sa scudzovania nehnuteľností), klientov zastupujeme pred príslušným stavebným úradom, katastrálnym úradom a iné. Spolupracujeme s realitnými agentúrami, či správcami bytov a bytových domov.

 

Contract
Rodinné právo

AK ZVONČEKOVÁ & PARTNERS s.r.o. má bohaté skúsenosti s riešením rodinných prípadov svojich klientov. Našim klientom poskytujeme služby v rozvodových konaniach a pri následnom vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pri riešení úpravy práv a povinností rodičov k maloletým deťom, určení výživného všetkých typov, určení otcovstva, popretí otcovstva a pod.

 

Obchodné spoločnosti

AK ZVONČEKOVÁ & PARTNERS s.r.o. poskytuje komplexný právny servis súvisiaci so založením obchodných spoločností a s tým spojeným zabezpečením ostatných právnych úkonov (živnostenský register, daňový úrad, obchodný register a pod.). Naša AK vypracuje právne dokumenty nevyhnutné pre úspešné založenie spoločnosti, zastúpi klienta pred príslušnými orgánmi štátnej správy vydávajúcimi povolenia na podnikanie klienta, zastúpi klienta pred príslušným obchodným registrom a rovnako zabezpečí zastúpenie klienta pred príslušným daňovým úradom pri jeho registrácii a pod. Tým, že naša kancelária komunikuje so všetkými dotknutými orgánmi elektronicky, šetrí klientom ich čas a predovšetkým ich peniaze pri platení poplatkov. Našim klientom zabezpečujeme komplexný servis pri konaniach valných zhromaždení a pri následnej registrácii zmien či výmaze údajov z príslušných registrov.

ZMLUVNÉ právo

AK ZVONČEKOVÁ & PARTNERS s.r.o. Vám je k dispozícii v oblasti poskytovania právnych služieb týkajúcich sa tzv. zmluvnej agendy. Jedná sa o rozmanitú oblasť dohôd a zmlúv dotýkajúcich sa širokej škály životných situácií, či už z osobného života klienta alebo z oblasti jeho podnikania. Aj tu klientovi poskytujeme komplexný servis. Existujúcu zmluvnú agendu klienta podrobujeme právnej analýze tak, aby táto bola šitá na mieru jeho business plánom a obchodným potrebám. V prípade požiadavky klienta vypracujeme pre neho nové zmluvy, pri tvorbe ktorých je v rámci jednania s druhou zmluvnou stranou poskytovaná služba ich pripomienkovania s následnou úpravou ich obsahu, a to až do fázy finálneho uzatvorenia zmluvy.

SPOROVÁ AGENDA

AK ZVONČEKOVÁ & PARTNERS s.r.o. zastupuje svojich klientov v súdnych konaniach pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, ako aj v konaniach vedených pred rozhodcovskými súdmi. Zastupujeme našich klientov pri právnej analýze ich „prípadu“ pred začatím súdneho konania resp. už v rozbehnutých konaniach. Výsledkom takto realizovanej analýzy je vyhodnotenie pozície klienta v súdnom konaní, možností postupu vo veci, vyhodnotenie možných rizík, s následným odporúčaním postupu vo veci. V mene klienta a v jeho záujme, tak komunikujeme so súdmi (prednostne elektronicky), preberáme jeho písomnosti týkajúce sa súdneho konania a podávame v jeho mene do konania návrhy, sťažnosti, riadne či mimoriadne opravné prostriedky. Klientov zastupujeme aj v konaniach pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky, Ústavným súdom Slovenskej republiky, ako aj v exekučných konaniach pri uskutočňovaní výkonu súdnych rozhodnutí.

 

ZMENKOVÉ právo

AK ZVONČEKOVÁ & PARTNERS s.r.o. poskytuje svojim klientom komplexný servis týkajúci sa práv vyplývajúcich zo zmeniek.​

 

SPRÁVNE PRÁVO

AK ZVONČEKOVÁ & PARTNERS s.r.o. zastupuje svojich klientov vo všetkých typoch správneho konania, predovšetkým v stavebnom konaní, priestupkovom konaní, daňovom konaní, katastrálnom konaní a pod. Obdobne ako v sporovej agende, klientovi vieme poskytnúť zastúpenie pre celé konanie a konať v jeho mene až do úplného vybavenia veci.