O nÁS

 

Nakoľko prevažnú väčšinu klientov našej advokátskej kancelárie predstavujú podnikatelia, sprevádzame ich od samého zrodenia ich podnikateľskej vízie, pri výbere vhodnej právnej formy ich podnikania, založení podniku, vrátane komplexného zastupovania pri výkone ich podnikateľskej činnosti, pri realizácii investičných vstupov, tvorbe majetkových holdingových štruktúr, realizácii projektov, riešenia krízových situácií až po ukončenie podnikania v podobe zrušenia, či predaja podniku.

Garantom kvality poskytovania právnych služieb našej advokátskej kancelárie je advokátka JUDr. Zuzana Zvončeková: 

„V rámci svoje viac ako 14 ročnej právnej praxe sa venujem najmä poskytovaniu poradenských právnych služieb  v oblasti obchodného, transakčného a korporátneho práva. V rámci tejto agendy sa venujem najmä komplexnému právnemu poradenstvu v oblasti správy a riadenia klientského majetkového portfólia, krízového managementu, investičnej výstavby, ochrany osobných údajov, due dilligence a pod. 

Naša advokátska kancelária klientom samozrejme poskytuje všeobecné právne poradenstvo v oblasti práva k nehnuteľnostiam, rodinného práva, stavebného práva, práva obchodných spoločností, zápisu do registra partnerov verejného sektora, do zoznamu hospodárskych subjektov a pod.  “

Vzdelanie: Právnická fakulta: Mateja Bela v Banskej Bystrici

Odborná prax: od 2006

Zápis do zoznamu advokátov: 2010

Jazyky: anglický na úrovni C1, nemecký