SÚBORY COOKIES

Čo sú cookies a ako fungujú?

Túto webovú stránku https://www.akzvoncekova.sk (ďalej len ako „Webová stránka“) vlastní a prevádzkuje spoločnosť ZVONČEKOVÁ & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Miletičova č. 16, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 51 268 663, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č.: 124573/B, emailová adresa: zvoncekova@zvoncekovapartners.sk (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo aj ako „spoločnosť „ZP“ alebo aj ako „my“ v príslušnom gramatickom tvare).

Na našej Webovej stránke používame súbory cookies, vďaka ktorým môže byť Vaše online prehliadanie jednoduchšie, rýchlejšie a interaktívnejšie. Toto informačné oznámenie popisuje súbory cookies, ktoré sa používajú, a to, ako ich zakázať alebo povoliť. Toto oznámenie by ste si mali prečítať v spojení so Zásadami ochrany osobných údajov dostupnými na tejto Webovej stránke a ktoré tvoria jej neoddeliteľnú časť.

Čo je to súbor cookie?

Cookies sú malé súbory, ktoré do Vášho počítača, mobilu alebo tabletu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Súbory cookies sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní webových stránok používate. Pri opakovanej návšteve týchto webových stránok Váš internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookies vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť týchto webových stránok.

Takýmto spôsobom do Vášho zariadenia uložené súbory cookies umožňujú prispôsobiť si prehliadanie Webovej stránky alebo ho jednoducho uľahčiť (napríklad, uložením jazyka, v ktorom si chcete prehliadať webovú stránku, prístupových poverení do vyhradených oblastí alebo produktov, ktoré ste si uložili do košíka). Vďaka súborom cookies je teda možné zbierať vybrané informácie o preferenciách Vášho online prehliadania a ich využitím spríjemniť Vaše užívateľské prehliadanie webovej stránky.

Ktorý súbor cookie používame? Ako je možné ho povoliť alebo zakázať?

Používame rôzne typy súborov cookies v závislosti od ich funkcií a účelu. Prevádzkovateľ používa súbory cookies na účely:

 • zabezpečenia riadnej funkčnosti tejto Webovej stránky (tzv. technický súbor cookie)
 • pre analytické účely a štatistické vyhodnocovanie používania služieb a obsahu webovej stránky v záujme neustáleho zlepšovania nastavenia tejto Webovej stránky (tzv. analytický súbor cookie)

Vo všeobecnosti môžu byť súbory cookies rozdelené do dvoch makro kategórií: Technické súbory cookie (tzv. essential cookies) a Profilovacie súbory cookies.

TECHNICKÝ SÚBOR COOKIE zaručuje optimálne používanie našej Webovej stránky. Tento súbor cookie musíme používať, pretože v prípade jeho absencie by niektoré časti našej Webovej stránky neboli prístupné alebo by sa ťažko používali. Pre činnosť týchto súborov cookies nie je potrebný Váš súhlas, nie je možné ich deaktivovať a právnym základom, ktorý nám umožňuje ich používanie je náš oprávnený záujem na správnom fungovaní našej Webovej stránky. 

PROFILOVACÍ SÚBOR COOKIE sa používa na zhromažďovanie informácií o Vašich zvykoch a preferenciách  pri prehliadaní webovej stránky. Tieto údaje používame na to, aby sme vám mohli ponúknuť prispôsobený obsah a cielenú reklamu.

Profilovací súbor cookie môže byť náš (tzv. prvá strana) alebo vlastníctvom tretej strany, t. j. napr. vo vlastníctve našich obchodných partnerov. Ako Prevádzkovateľ použijeme Profilovací súbor cookie za účelom oslovenia Vašej osoby s ponukou našich produktov a služieb po tom, čo opustíte našu Webovú stránku, a to na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v predaji produktov a služieb, o ktoré ste prejavili záujem pri návšteve našej Webovej stránky.  

Všetky profilovacie súbory (prvé a tretie strany) je možné povoliť/zakázať pomocou nášho Nastavenia súborov cookies alebo zmenou nastavení prehliadača, ktorý používate na prehliadanie webu.

Pripomíname vám, že profilovací súbor cookie, aj keď je označený začiarknutím, bude účinný iba vtedy, ak kliknete na tlačidlo „Súhlasím“ umiestnené na banneri venovanom súborom cookies na našej Webovej stránke. Preto profilovací súbor cookies zhromažďuje informácie o Vašej IP adrese iba na základe Vášho výslovného súhlasu.

Používame GDPR Cookie ComplianceGDPR Cookie Consent.

Vyhlásenie o ochrane údajov zo služby Google:

Naše lokality využívajú mechanizmy analýzy webových služieb spoločnosti Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA): Google Analytics, ktorý je určený pre zber marketingových informácií o návštevníkoch našej Webovej stránky v rozsahu IP adresy návštevníka.

Aké je trvanie súborov cookies?

V závislosti od trvania súborov cookies rozlišujeme medzi:

Dočasným súborom cookies (alebo jedna relácia): údaje zhromaždené týmto súborom cookies sa uchovávajú na obmedzené obdobie, ktoré zodpovedá trvaniu Vašej relácie prehliadania.

Trvalým súborom cookies: má funkciu ukladania údajov (napríklad hesla pre prístup do vyhradených oblastí, a tak sa zabráni tomu, aby sa muselo zadávať pri každej návšteve). Informácie zhromaždené týmto súborom cookies preto zostávajú uložené v zariadení používanom na Vaše prehliadanie aj po zatvorení prehliadača.

To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov sa uchováva 365 dní od udelenia súhlasu.

Ak chcete zistiť trvanie súboru cookies, musíte vstúpiť do Nastavenia súborov cookies.

Ako kontaktovať prevádzkovateľa údajov a úradníka pre ochranu údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov (teda subjektmi, ktoré určujú účely a spôsoby spracúvania osobných údajov) je spoločnosť ZVONČEKOVÁ & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Miletičova č. 16, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 51 268 663, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č.: 124573/B.

Prevádzkovateľ vymenoval Zodpovednú osobu pre ochranu údajov, ktorého možno kontaktovať na e-mailovej adrese zvoncekova@zvoncekovapartners.sk.

Príjemcovia údajov a prenos údajov mimo Európskej únie

Prevádzkovateľ môže zhromaždené osobné údaje Dotknutých osôb, ktoré spracováva oznámiť nasledovným subjektom – môže nimi byť poverený sprostredkovateľ alebo samostatný prevádzkovateľ spracovania osobných údajov:

 • zamestnanci spoločnosti ZP zodpovední za správu a monitorovanie tejto Webovej stránky;
 • sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu tejto Webovej stránky, správu CRM systémov Prevádzkovateľa, vkladanie údajov, emailový marketing a pod.;
 • subjekt poskytujúci poradenské služby rôzneho druhu (účtovné, daňové, právne a pod.);
 • orgán verejnej moci a subjekt, ktorému zákon udeľuje právo na prístup (napr. policajné zložky);
 • ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre Prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Presný zoznam osôb určených ako Prijímatelia v danom čase je možné získať písomnou formou na emailovej adrese: zvoncekova@zvoncekovapartners.sk .

Spoločnosť ZP nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou subjektov označených v predchádzajúcom bode.

Aké sú Vaše práva?

Práva, ktoré vám zákon v súvislosti s vašimi osobnými údajmi zaručuje, si môžete uplatniť poslaním e-mailu na adresu zvoncekova@zvoncekovapartners.ski. Na Vašu žiadosť odpovieme čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 30 dní od prijatia vašej správy. V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o kópiu identifikačného dokladu, ak bude v súvislosti s vašou žiadosťou potrebné overiť vašu totožnosť.

Právo na prístup

Máte právo vedieť, či prebieha spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a ak sa to potvrdí, máte právo získať kópiu týchto údajov a byť informovaný o pôvode údajov; kategóriách spracúvaných osobných údajov; príjemcov údajov; účeloch spracovania; existencii automatizovaného rozhodovacieho procesu, vrátane profilovania; období uchovávania údajov; právach ustanovených nariadením EÚ 2016/679.

Právo na opravu

Máte právo na opravu údajov, ktoré o vás vlastníme, alebo na integráciu údajov, ktoré sú neúplné. Pripomíname, že keď oznámite svoje údaje, aby ste mohli využívať naše služby, ručíte za ich pravdivosť a presnosť. Pomôžte nám zabezpečiť, aby Vaše údaje boli vždy presné, tak, že akékoľvek aktualizácie oznámite na adresu zvoncekova@zvoncekovapartners.sk .

Právo na vymazanie

Máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené, alebo ak už nie sme oprávnení ich spracúvať.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo získať obmedzenie spracovania v nasledujúcich prípadoch:

 1. ) spochybnili ste presnosť svojich osobných údajov. Môžete požiadať o obmedzenie spracovania na obdobie, počas ktorého budeme overovať správnosť vašich údajov;
 2. ) nie sme oprávnení spracúvať Vaše údaje a namiesto ich vymazania nás môžete požiadať o obmedzenie ich použitia;
 3. ) ak údaje, ktoré vlastníme – aj keď už pre nás nie sú potrebné na účely spracúvania, na ktoré boli zhromaždené – sú potrebné na to, aby ste zistili, uplatnili alebo obhajovali svoje právo na súde;
 4. ) vzniesli ste námietku proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu. Kým sa overí, či prevažujú naše oprávnené dôvody vo vzťahu k tým, ktoré vás označujú ako zainteresovanú stranu, môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania.

Právo odvolať súhlas

Svoj súhlas v súvislosti so všetkými spracovaniami, ktoré sú na ňom založené, môžete odvolať prístupom na Nastavenia súborov cookies.

Právo na prenosnosť údajov

V prípade že Vaše údaje spracúvame na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, alebo ich spracúvame automatizovanými prostriedkami, môžete uplatniť právo na prenosnosť údajov. Potom budete môcť získať osobné údaje, ktoré ste nám oznámili, v štruktúrovanom formáte, bežne používanom a čitateľnom automatickým zariadením. Môžete nás tiež požiadať o priamy prenos vašich údajov inej spoločnosti, pokiaľ to je technicky možné.

Právo na námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane profilovania. Zároveň vás informujeme, že ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, prebieha v rozpore s ustanoveniami nariadenia EÚ 2016/679, máte právo vzniesť sťažnosť príslušnému dozornému údaju na ochranu údajov.

Vyhradzujeme si právo pravidelne aktualizovať obsah tejto stránky.

Preto vás vyzývame, aby ste si toto informačné oznámenie pravidelne prezerali, aby ste mali prehľad o všetkých zmenách, ktoré nastali po vašej poslednej konzultácii.

Tieto zásady spracovanie súborov cookies nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2022